Rynek Pracy

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) z ponad 1 miliona Lubuszan, 444 tysiące stanowią osoby aktywne, a 361 tysięcy bierne zawodowo. Do grupy aktywnych zawodowo zaliczają się bezrobotni. Liczba osób bez pracy spadła ze 109,5 tys. osób w 2002 roku do 28 tysięcy w 2017 roku (przy stopie bezrobocia poniżej 8 %).
Zjawisko bezrobocia wykazuje silne zróżnicowanie terytorialne w województwie. Stopa bezrobocia w dużych miastach (Zielona Góra, Gorzów Wlkp.) oraz uprzemysłowionym powiecie słubickim wynosi ok. 4%, a na terenach 6 powiatów jest dwucyfrowe i waha się od 10% do 15,8%. Największą ilość bezrobotnych (prawie 60%) stanowią osoby z wykształceniem zawodowym oraz gimnazjalnym i podstawowym.
Spośród osób aktywnych zawodowo największa liczba znajduje zatrudnienie w sektorze prywatnym (74% osób zatrudnionych). W sektorze publicznym pracuje ponad co czwarty zatrudniony. Przetwórstwo przemysłowe zapewnia pracę prawie 30% zatrudnionych, w handlu i naprawie pojazdów samochodowych pracuje 17,4% osób, a w edukacji 10,6% osób.
W podziale na grupy zawodowe w regionie występuje najwięcej robotników przemysłowych i rzemieślników oraz specjalistów (po 17,1% ogółu). Znaczącymi grupami są również operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (15,6%), pracownicy usług i sprzedawcy (13,9%) oraz pracownicy biurowi (11,5%).

ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAPOTRZEBOWANIE, OFERTY PRACY:

SKŁADANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY ADRESOWANE SĄ DO:
• pracowników wykonujących prace proste,
• pracowników usług i sprzedawców,
• robotników przemysłowych i rzemieślników.
DOSTĘPNE W INTERNECIE KIEROWANE SĄ W PIERWSZYM RZĘDZIE DO:
• techników i średniego personelu,
• specjalistów,
• pracowników usług i sprzedawców.

LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA